Omezená víra

Ve dvacáté epizodě se společně podíváme na osmou překážku na cestě k zázrakům uzdravení a osvobození. Touto překážkou je Omezená víra. A zároveň společně pochopíme, jak tuto překážku překonat.

             K poslechu také na: Apple Podcast en Radio Public

V  epizodě Omezená víra – překážka zázraku uzdravení probereme následující:
 • Bůh nám znovu a znovu ukazuje, že jeho možnosti jsou neomezené, tedy neohraničené. Protože u Boha je všechno možné. V naší mysli je to ale často jinak. Ve svých myšlenkách zvažujeme a říkáme si: “Jen potud je to možné, ale dál už je to nemožné”. Tímto myšlením omezujeme Boha v jeho možnostech. Omezujeme božskou kapacitu. Zaměřujeme se jen na to, co je ve světě našeho myšlení a ve světě kolem nás možné. Tímto způsobem zapomínáme na to, že existuje svět neomezených možností. Boží svět bez hranic.

Žádné hranice pro víru
 •  Ježíš mluvil  znovu a znovu o neohraničené, neomezené víře, např. “ U Boha je všechno možné. “ Marek 10/27 nebo „Všechno je možné pro toho, kdo věří“. Marek 9/23
 • Boží svět je světem bez hranic. Boží svět je světem neomezených možností. A pokud Bohu uvěříme, pak se skrze důvěru v Něj dostáváme do Jeho světa. Do Božího světa, do světa neomezených možností, pryč ze světa omezeného našimi nebo cizími hranicemi.
 Naše víra má hranice a musí být tedy posilněna
 •  Nejprve tedy musíme překonat hranice našeho myšlení a pocitů a posílit vlastní víru. Naše nevíra je založena na myšlenkách, které ubíjí, omezují naši důvěru v neomezeného Boha. Víra je součástí našeho ducha. Náš duch vzešel z Boha. Pokud nepoužíváme víru, kterou nám Bůh dal, pak je náš duch místo víry vystaven strachu. Strachu unikneme jen tak, že se naučíme žít z víry. Pak se naučíme posilovat naši víru, tak aby se z malé, slabé či omezené víry stala velká, silná, neomezená víra. Ano, je to možné. Je možné naši víru zdokonalit. Možná se ptáš sám sebe: “Jak to mám udělat? Jak mám rozvinout, zdokonalit svou víru?”
 • Na to je jednoduchá odpověď. Moje a Tvoje víra poroste tím, jak budeme krmit naše nitro Božím slovem. Když čteme Bibli a nějaký verš nás osloví, pak si tento verš musíme přivlastnit. Tím, že si tento verš přivlastníme, začneme krmit našeho ducha Božím slovem a v našem duchu vzniká víra, důvěra v Boha. Pak zakoušíme to, co říká Pavel v Římanech 10. kapitole 17. verši naprosto jasně. Naše víra začne růst, když slyšíme Boží slovo. Boží slovo krmí vírou našeho ducha. A tak je i Boží slovo je pokrmem pro našeho ducha. Náš duch se potom důvěrou propojí s Božím Duchem. A tak se dostaneme do Božího světa neomezených možností. 
Víra není pocit
 • Víra závisí pouze na Božím slově. Víra roste  jen díky slyšenému Božímu slovu. Mnoho z nás posuzuje svoji záchranu, svoji obnovu a svoje uzdravení na základě našich pocitů.  Pokud se řídíme našimi pocity, pak si myslíme, že od Boha příjmeme jen tehdy, když to cítíme jako dobré. Ale víra není pocitem a pocit není vírou. Víra se zakládá na Slově a pocit na našem rozumu. Náš rozum důvěřuje našim smyslům. Naproti tomu víra nás vede do Božího světa, ve kterém je všechno možné.  Pocity nás vedou do přirozeného světa, který má svá omezení. Víra a pocit se pohybují ve dvou úplně odlišných světech. Víra je svět naprosté jistoty bez toho, abychom nejprve viděli, cítili, prožívali. Pocit je svět, který vnímáme našimi smysly a je výsledkem lidských myšlenek založených na lidských možnostech.
 • Pokud se tedy rozhodneme řídít se Božím slovem, které slyšíme, pak jsme pronikli do Božího světa skrze naši víru. Ty a já potřebujeme pochopit, že rozum a nevíra patří k sobě. Stejně tak jako víra a Boží slovo patří k sobě. Bůh říká, že nevíru tedy nedůvěru v Jeho sliby nikdy nepožehná. Protože nedůvěra Ho nezná. Nezná Jeho Slovo,  Jeho Slovo nepřijímá a tak Bohu i nedůvěřuje.

Jak tedy překonáme překážku, kterou je omezená víra?
 • V Janově 4. kapitole najdeme příběh, který nám to ukáže. Je to příběh královského úředníka a jeho nemocného, umírajícího syna. Tento úředník přišel za Ježíšem kvůli svému nemocnému synu. Tento muž věřil, že Ježíš udělá zázrak a uzdraví jeho syna ve chvíli, kdy na něj položí ruce.  Tomuhle plně věřil. Ježíš byl jeho jedinou nadějí.  Tento beznadějný otec prosil Ježíše:    “Pane, pojď se mnou jinak můj syn zemře!“
 • Uvědomme si, že Ježíš vždycky hledá v srdci člověka víru. Královský úředník měl víru, ale jeho víra byla omezená tím, že jeho syn se uzdraví pouze, když se Ježíš dostaví osobně a položí na něj ruce.
 •  Ježíš ho ale vyzval k větší víře. Tím, že mu řekl:“Jdi domů, tvůj syn žije.“ Nyní záleží na  královském úředníku, jak se rozhodne. Jestli se spokojí s Ježíšovou výzvou a uvěří, že Ježíš uzdravuje na dálku. A on se tak rozhodl. Uvěřil ve svém srdci, že Ježíš uzdravil jeho syna na dálku. Otočil se a šel domů s pevném očekáváním zázraku uzdravení. Když přišel domů, tak zjistil, že ve stejnou hodinu kdy Ježíš prohlásil, že jeho syn bude žít, chlapec pookřál. Horečka klesla.

Posuň Hranice své víry
 • Naše víra začíná růst ve chvíle, kdy přijmeme Jeho slib. Od této chvíle posunujeme hranice naší víry stejně jako to udělal královský úředník. Jeho první víra v uzdravení byla omezená tím, že počítala s Ježíšovou přítomností u jeho syna a jeho dotykem. 

 • Potom co mu Ježíš řekl, že s ním nepůjde, ale že jeho syn bude žít se královský úředník musel rozhodnout, jestli uvěří se to stane a nebo to zavrhne. A královský úředník se rozhodl uvěřit Ježíšově slibu tím, že přijal Jeho slova. Přijal, že zázrak uzdravení se stane, tak jak Ježíš řekl. Skrze tuto důvěru v Ježíšův slib se jeho víra rozšířila a jeho syn obdržel uzdravení.

Výzva
 • Milí posluchači, pokud máš i Ty malou, slabou a omezenou víru a říkáš si: “Dokáže to Bůh pro mě udělat? Dokáže mě uzdravit?“ Pak mám pro Tebe povzbuzení, které najdeš v Efeských 3/20: “Bůh dokáže učinit daleko více než to, o co Ho žádáme nebo co si můžeme domyslet.“ Bůh dokáže udělat mnohem víc, než jsme schopni pochopit, mnohem víc než o co jsme schopni požádat. A proto, ve chvíli, kdy Bůh posune hranice, pak je důležité abychom i my posunuli naše hranice. Když nás Bůh vyzve tím, že k nám promluví. Pak je důležité, abychom tato slova přijali a tak rozšíříme naši víru. Pak už nejsme závislý na možnostech, které dokážeme pochopit našimi smysly. Ale skrze důvěru v Jeho hlas posuneme hranice možného tam, kam je dává Bůh. A skrze tuto důvěru obdržíme to, co nám Bůh slíbil. Tedy i uzdravení.
Něco o nás:

Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam vedle odpuštění hříchů patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/