Ježíš uzdravoval každého a já ne

Ve dvacáté první epizodě se podíváme na devátou překážku na cestě k zázrakům uzdravení a osvobození. Touto překážkou je Ježíš uzdravoval každého a já neA zároveň společně pochopíme, jak tuto překážku překonat.

             K poslechu také na:  Radio Public

V  epizodě Jak to, že Ježíš uzdravoval každého a já ne? – překážka zázraku uzdravení probereme následující:
  • Důležité je vědět, co musíme udělat, abychom přijeli Boží požehnání. Jinými slovy je tedy důležité vědět, jakým způsobem k nám přichází Boží požehnání.  V opačném případě je tedy i velmi důležité, abychom znali odpověď na otázku: “Proč ke mně Boží požehnání neproudí?“ 

První otázka : “Koho Ježíš uzdravoval?”
  • Ježíš uzdravoval každého člověka, který se ho dotkl vírou.  Ježíš uzdravoval každého, na koho položil ruce. A protože víme, že Ježíš je stejný dnes jako byl před 2000 lety. Pak tato dvě prohlášení platí i dnes.  Ale dnes se tomu tak neděje. Ne všichni přijmou skrze jiné křesťany uzdravení, poté co na ně ve jménu Ježíše položí ruce. Proto tito lidé potřebuji znát odpověď na otázky, které mají. Otázky typu:  “Jakou překážku musím překonat na cestě k uzdravení?”  “Je se mnou něco špatně?”   “Nemám snad víru?”
  • Evangelista Jan Zijlstra, člověk, se kterým jsme roky v Holandsku spolupracovali, se ptal Pána Ježíše: “Jak je to možné, že někteří z těch, na které položím ruce jsou uzdravení a jiní ne? Pane, vždyť u Tebe byli všichni uzdraveni!” Jan Zijlstra  popisuje ve své knize 50 překážek na cestě k uzdravení, jak mu Pán Ježíš na tuto otázku odpověděl.
Vidění Jana Zijlstry
  • Jednou ráno měl Jan velmi jasné vidění. Uviděl Pána Ježíše uprostřed velké skupiny lidí. Ježíš je vyučoval. Během toho, co jim vysvětloval Boží slovo bylo na obličejích lidí vidět, jak intenzivně naslouchají. Vyučování trvalo dlouho. Potom začal Ježíš na lidi pokládat ruce a oni přijímali uzdravení. Dále bylo jasně vidět, že Ježíš některé lidi vynechal. Na některé z nich ruce nepoložil. Janův zrak se zaměřil na muže a ženu, kteří stáli vedle sebe. Ježíš na ženu položil ruce a uzdravil ji.  Muži vedle ní se podíval dlouze do očí a přeskočil ho. Muž neznejistil, vypadalo to, jako by pochopil, proč ho Ježíš přeskočil. Dále všichni, na které položil ruce, přijali uzdravení. Také se ho všichni kolem dotýkali. Ale Ježíš jim řekl: “Ne všichni z Vás, kteří se mě v tuto chvíli dotýkají, se mě dotýkají opravdově.“
  • Po pár dnech měl Jan opět podobné vidění. Znovu viděl Ježíše uprostřed zástupu.  Ježíš pokládal ruce na jednotlivé lidi a  uzdravoval je. A stejně jako minule Ježíš některé lidi vynechal.  A znovu to byl muž, kterého Ježíš minule přeskočil. Ale tentokrát nastala změna. Tentokrát na něj Ježíš položil svoje ruce. Tento muž okamžitě přijal uzdravení. Jeho obličej zářil radostí.
Čas na vznik víry
  • Po tomto vidění se Jan ptal Ježíše: “Pane, proč jsi na něj nepoložil ruce dříve? Ty máš přece všechnu moc, před Tebou musí ustoupit každá nemoc a temnota.“  Pán Ježíš Janovi okamžitě odpověděl: “Samozřejmě, že mám všechnu moc, ale viděl jsi toho muže, jak pozorně naslouchal? Tehdy jsem zaséval Slovo života do jeho srdce. Musel jsem mu dát čas. Tento muž musel slovo nejprve slyšet a potom bylo ještě potřeba, aby dostal chvilku času nato, aby Moje slovo v jeho srdci mohlo klíčit. V první řadě musela v jeho v srdci vzniknout víra, víra v jeho zázrak. Ježíš pokračoval: “Když jsem před ním stál a díval se na něj, věděl jsem to, a on to věděl také, proto se mne nesnažil dotknout. Věděl, že ještě není připraven přijmout uzdravení. Věděl,  že v první řadě musí Boží slovo dokončit práci v jeho srdci. Každý den mne vyhledal, poslouchal Mne a každým dalším dnem rostlo slovo života v jeho srdci. Postupně se vyvinula víra v jeho srdci. Víra v sílu a autoritu Slova života. Postupně pochopil, že mám moc a sílu pomoci přímo je. Potom, co vznikla víra v jeho srdci, byl připraven přijmout. Teď už ho nic nemohlo zastavit.

Důležité pravidlo: Nejprve je důležité zasít Boží slovo

  • Víra závisí pouze na Božím slově. Víra roste  jen díky slyšenému Božímu slovu. Mnoho z nás posuzuje svoji záchranu, svoji obnovu a svoje uzdravení na základě našich pocitů.  Pokud se řídíme našimi pocity, pak si myslíme, že od Boha příjmeme jen tehdy, když to cítíme jako dobré. Ale víra není pocitem a pocit není vírou. Víra se zakládá na Slově a pocit na našem rozumu. Náš rozum důvěřuje našim smyslům. Naproti tomu víra nás vede do Božího světa, ve kterém je všechno možné.  Pocity nás vedou do přirozeného světa, který má svá omezení. Víra a pocit se pohybují ve dvou úplně odlišných světech. Víra je svět naprosté jistoty bez toho, abychom nejprve viděli, cítili, prožívali. Pocit je svět, který vnímáme našimi smysly a je výsledkem lidských myšlenek založených na lidských možnostech.
Druhá otázka: „Jak překonat překážku toho, že u Ježíše jsou všichni lidé uzdraveni a u mne tomu tak není?“
  • Rozdíl mezi mnou a Ježíšem je, že Ježíš ví všechno. Ježíš ví, co je v srdci člověka, který přichází s prosbou o uzdravení.  Ježíš vidí do srdce každého člověka a ví, co v něm je. Proto jen Ježíš si mohl dovolit najednou skončit s vyučováním a začít na lidi pokládat ruce. Mohl klidně uprostřed modliteb opustit celý zástup a odejít do hor. Naproti tomu mi stojíme pod napětím, abychom na každého člověka položily ruce, abychom nikoho neodmítli. Vedle toho si uvědomíme, že Ježíš je Boží Syn a má veškerou moc. Jeho služba byla kompletní. To nemůžeme říct ooc naší službě. Na světě není jediná služba uzdravování, která by byla tak kompletní jako ta Ježíšova. Ano slyšíme o úžasných vítězstvích, úžasných službách  uzdravení, kde se dějí mimořádné zázraky, ale všechno je to omezené. Je tedy naše omezenost důvodem toho, abychom přestali kázat a přestali se modlit za nemocné? Absolutně ne! Proklamujme Slovo života. Pokládejme ruce na nemocné. Věřme v Boží zázraky. A Bůh bude spolupracovat s námi, tím že naše proklamované slovo bude potvrzovat uzdravením a osvobozením.
Něco o nás:

Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam vedle odpuštění hříchů patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/