Neposlušnost

Ve dvacáté sedmé epizodě se podíváme na patnáctou překážku na cestě k zázrakům uzdravení a osvobození. Touto překážkou je Neposlušnost. A zároveň společně pochopíme, jak tuto překážku překonat.

             K poslechu také na: Apple Podcast en Radio Public

V epizodě Neposlušnost probereme následující:

Další překážkou, která nás dělí od Boží pomoci je neposlušnost. Pavel vysvětluje v Římanech 5/19, že se skrze neposlušnost jednoho člověka mnozí stali hříšnými a hřích začal ovládat svět. Adam a Eva přivedli do světa hřích. Ano, ztratili jsme mnoho skrze jejich neposlušnost. Ztratili čistý přístup. Jejich vztah s Bohem byl narušen. Oni ztratili tolik požehnání.

Abrahamova poslušnost

V Římanech, Galatských a Židech najdeme pasáže o Abrahamově poslušnosti. Abraham byl nadmíru požehnaný, protože věřil Bohu a poslouchal Ho. Abraham přijal Boží volání a díky své poslušnosti se vydal na cestu na místo, které mu Bůh slíbil. Ani nevěděl, kam má jít. Prostě jen v důvěře vyšel a očekával, že ho Bůh povede. Poslušnost mne i Tebe uvede do Božího slibu. Pokud ho, já a Ty nebudeme poslouchat, pak kvůli této neposlušnosti přicházíme o Jeho požehnání.

Neposlušnost nám brání příjmout Boží sliby

Potomci Abrahama, Izraelité, přijali také Boží sliby. Jeho slib vůči ním byl jasný. Slíbil jim novou zemi, která bude jejich domovem. Ale většina Izraelitů  tím, že byli neposlušní vůči Jeho slovům, tuto novou zemi nikdy nespatřili. Židům 4/6. Je vždy velmi smutné vidět, když lidé přicházejí o Boží požehnání, tím že nejednali podle jeho výzev. Izraelité tehdy všichni zemřeli v poušti. Jaká to škoda.

Bude se nám dařit, pokud se rozhodneme poslouchat Boží slova

Pán mluví v Deuteronomiu 4/40  k Izraeli: “Bude se Vám dařit dobře.” Ale to, aby se jim vedlo dobře je podmíněné tím, že Ho budou poslouchat. “Zachovávej jeho ustanovení a jeho příkazy, které ti dnes dávám, aby se vedlo dobře Tobě i Tvým synům a aby ses dožil mnoha dní v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává pro všechny dny.” Stále vidíme, že Izraelité byli postaveni před rozhodnutí, poslouchat či neposlouchat. I my si často komplikujeme život tím, když se nedržíme jeho slibu: “Bude se Ti dařit dobře, když Mne budeš naslouchat.” Je to zvláštní, že my lidé máme stále problém poslechnout Boží hlas, i když víme, že v případě neposlušnosti sami sebe dostaneme do problémů.

Saulova neposlušnost

I král Saul slyšel od proroka Samuela o důležitosti poslušnosti: 1. Sam 15/22-23 “Má snad Hospodin zalíbení v zápalech a obětech jako v poslouchání Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než oběť, dávat pozor je víc než tuk beranů. Protože vzpoura je jako hřích věštby a vzdor je jako zlo domácích bůžků. Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, on zavrhl tebe, abys nebyl králem.” Jak víme Saul ztratil svůj trůn a to kvůli tomu, že byl neposlušný vůči Božímu slovu. Nic mu nepomohlo. Často i my říkáme: “Bože můj, mám Tě rád(a).” Ale to že ho máme opravdu rádi je pravdou až když uděláme to, co po nás žádá. Tohle najdeme v Janovi 14/15 a 1.Janovi 5/3. Pokud Ho milujeme pak budeme dodržovat Jeho slovo. A pokud říkáme: “Ježíš je můj přítel.” Pak je třeba, aby toto přátelství bylo vidět v praxi, tj. když děláme to co nám přikazuje. Jan 15/14. Právě skrze neposlušnost přicházíme o spoustu věcí, které Bůh pro nás připravil.

Požehnání je výsledkem poslušnosti

Ježíš řekl Petrovi. “Zajedˇ na hlubinu a spusť své sítě k lovu.” Lukáš 5/4-6 Tohle jim řekl, potom co učedníci lovili celou noc a nic nechytili. Petr Mu odpověděl: “Ale na základě Tvého slova spustím sítě.” A výsledkem byly sítě tak plné, že se sítě začaly trhat. Tohle je poslušnost slovu. Petrova jasná poslušnost Ježíšovu přímému výroku. Kdyby Petr Ježíše neposlechl sítě by zůstaly prázdné. Bez Petrova uposlechnutí by přišly o tučný výdělek. 
A přesto máme tak často problém uposlechnout jednoduché slovo. A tím se připravujeme o Boží pomoc. A proto nemůžeme očekávat ani Boží pomoc, kterou je uzdravení, když žijeme v neposlušnosti. Nezapomeňme, že poslušnost vůči Božímu výroku předchází zázrak. Neposlušnost je překážkou na cestě k uzdravení. Jako křesťané se často modlíme: “Pane, dej mi poznat svoji vůli.” Ale když budeme číst dál, tak uvidíme, že správná modlitba je: “Pane, nauč mne činit Tvoji vůli.” Žalm 143/10

Na závěr

Milí posluchači, pokud i Ty potřebuješ uzdravení ve jménu Ježíš,  pak je volej jako Žalmista k Ježíši: “Nauč mě dělat to, co si přeješ.” A tak se postupně naučíš slyšet Boží hlas. A až ho uslyšíš udělej, co Ti říká a čekej na Jeho záchranu, řešení, které Ti slíbil. Ať se Ti daří a nashledanou příště! 

Něco o nás:
Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam vedle odpuštění hříchů patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/