Modlářství a čarodějnictví

Ve dvacáté osmé epizodě se podíváme na šesnáctou překážku na cestě k zázrakům uzdravení a osvobození. Touto překážkou je Modlářství a čarodějnictvíA zároveň společně pochopíme, jak tuto překážku překonat.

             K poslechu také na: Apple Podcast en Radio Public

V epizodě Modlářství a čarodějnictví probereme následující:

V této 28. epizodě se mrkneme na 16. překážku, kterou je modlářství a čarodějnictví. Tak jdeme na to! 
Ve Starém Zákoně vidíme, jak se Izrael vícekrát oddal modlářství. A tím tento národ sám sebe připravil o Boží požehnání. Klanění se modlám a čarodějnictví i nás oddělují od požehnání, kterým je uzdravení. Víme, že živý Bůh se staví proti modlářství a také jej vidíme v celé Bible jako mocného a silného Boha. Proti Němu jsou modly ničím. Nedýchají, nevidí, neslyší a nemluví. Jsou mrtví. Žalm 115/4-7

Za mrtvou modlou se skrývá zlý duch

Ano, Bible říká, že modly jsou mrtvé a samy o sobě  jsou ničím, viz. Izajáš 44/6-20. Ale zároveň se za těmito mrtvými modlami skrývají zlí duchové. A ten, kdo tyto modly uctívá, ve skutečnosti uctívá a slouží zlému duchu. Deuteronomium 32/16-17 Dráždili svého Boha k žárlivosti cizími bohy, ohavnostmi ho provokovali ke hněvu. Obětovali démonům, kteří nejsou Bohem, bohům jež neznali. 
Žalm 106/36-37  “Sloužili jejich modlářským zpodobenínáma ty se jim staly léčkou. Své syny a své dcery obětovali démonům.
Modla nemá sice moc, protože nežije, ale zlý duch, který se za ní skrývá, má moc i sílu. Uctíváním model vstupujeme do světa démonů. A právě skrze lidi, kteří se zabývají čarodějnictvím a modlářstvím, vstupujeme do světa démonů a jsme vystavení jejich síle. 
Problém je v tom, že moderní teologie často nevěří v moc démonů a má ji za babské tlachy. Ale právě tento zaslepený pohled uvedl spoustu lidí i křesťanů do světa okultismu. 
Modlářství a čarodějnictví propojuje člověka s démony a toto spojení je možné přerušit pouze  ještě vyšší mocí, kterou má Král Ježíš Kristus. 

Spousta nemocných lidí ve skutečnosti trpí pod mocí démonů

U lidí, za které se ostatní bezvýsledně modlí, může být právě démonická moc překážkou k uzdravení. Je pravděpodobné, že se takový člověk nebo jeho předci zapletli s modlářskou či čarodějnickou mocí a tedy is démonickou silou, která za nimi stojí. Tito zlí duchové musí odejít z těla tohoto člověka, aby následně přišla Boží síla k uzdravení.

Léčitel ji nepomohl

V Holandsku během uzdravujících shromáždění pod vedením Jan Zijlstry jsme viděli spoustu lidí, kteří se zapletli s démonickou mocí. Vzpomínám si na jednu paní. Jan se jí ptal: “Co potřebujete?” Už si přesně nevzpomínám na diagnózu nemoci, ale měla velké bolesti páteře. Vím, jen že řekla: “Můžete mi pomoci?” Jan zbystřil: “Okultní mocnosti en léčitelé Vám nebyli schopni pomoci?” Rozzlobeně se podívala na Jana: “S nimi nemám nic společného.” Jan jí ale znovu řekl: “Ale co ten magnetický léčitel ten Ti nepomohl. Bible nám přece říká, že takové praktiky jsou pro Boha ohavností. Paní mu odpověděla: “S okultismem a čarodějnictvím nechci mít společného, ale jen a pouze s tímto léčitelem, ke kterému chodím.” 
Ano, tato paní neměla představu o tom, co vše patří do okultismu. Jan jí vysvětlil, že tento druh léčitelů sem patří. Poté ji vysvětlil evangelium Ježíše Krista a v Jeho jménu vyhnal tuto okultní moc z jejího těla. Teprve potom na ní položil ruce ve Ježíše a přikázal nemoci, aby odešla. Tato paní koukala velmi překvapeně, protože zjistila ke svému údivy, že se dostavilo uzdravení. Bolesti, kterými trpěla okamžitě ustaly. Tehdy otevřela své srdce Ježíši, přijala jej za svého Pána a Zachránce a stala se Boží dcerou. Ježíš ji očistil svou krví a nyní mohla napřímeně a radostně stát před Bohem. Později ji další Janovi spolupracovníci vysvětlili devastující zásahy démonů do lidských životů. 

Nebezpečná skutečnost

Ano, mnoho lidí žije pod mocí démonů, aniž by o tom věděli. Často jen tuší, že je něco špatně, ale neví co a jak se toho zbavit. Čarodějnictví je obrovská duchovní moc, která spoutává mnoho lidí. Za touto mocí stojí démoni a satan sám. Na světě je jen jediná síla, která je silnější. Tou silou je Duch svatý v moci Ježíšova jména skrze Ježíšovu očišťující krev. Jen díky Ježíši můžeme být osvobozeni. 

Na závěr

Milí posluchači a čtenáři, pokud i Ty jsi se zapletl s okultní mocí, která Tě nějakým způsobem ovládá, napiš nám svůj příběh. Pokud jsi nemocný a nic nepomáhá a zároveň víš, že je něco špatně, ale nedokážeš to jasně určit, napiš nám také na deborahmission.cz@gmail.com. Těšíme se na Tvůj e-mail. Neboj se, Pán Ježíš je mocný, Duch svatý je silný a Ježíšova krev je schopna Tě očistit od každé nepravosti.

Něco o nás:
Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam vedle odpuštění hříchů patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/