Neznalost Ježíšova jména

Ve dvacáté šesté epizodě se podíváme na čtrnáctou překážku na cestě k zázrakům uzdravení a osvobození. Touto překážkou je Neznalost Ježíšova jménaA zároveň společně pochopíme, jak tuto překážku překonat.

             K poslechu také na: Apple Podcast en Radio Public

V epizodě Neznalost Ježíšova jména probereme následující:

Pokud se mne nebo ostatních křesťanů zeptáš, zda  znají Ježíšovo jméno, pak se pravděpodobně dočkáš odpovědi: „Jasně, že znám jeho jméno. Jasně, že znám jméno Ježíš.“ Otázkou je, co to znamená znát Ježíšovo jméno? Na to se podíváme v dnešním podcastu.
Pojďme se podívat do Žalmu 91/14-16. Tady najdeme popis člověka, který plně důvěřuje Bohu. Je to člověk, jehož naději je sám Bůh. Člověk, který svoji budoucnost vložil do Božích rukou v očekávání Jeho záchrany. Pasáž v 14. až 16. verši popisují to, co Bůh udělá pro člověka, který Mu důvěřuje. A zároveň  za jakých podmínek to udělá. Pojďme si oba verše přečíst. „Protože ke mně přilnul, vytrhnu ho, uvedu ho do bezpečí, protože známé mé jméno. Bude ke mně volat a já mu odpovím. Budu s ním v soužení, vytrhnu ho a obdařím ho slávou. Nasytím ho vysokým věkem a dám mu spatřit svou spásu.“

Pojďme si rozebrat 7 věcí, které Bůh udělá pro člověka, který Mu důvěřuje
  1. Vytrhne ho. Z něčeho ho vytáhne
  2. A potom, co ho vytáhne, pak ho uvedu do bezpečí
  3. Odpoví mu. Nenechá ho v nejistotě.
  4. Bude s ním soužení. Tento člověk nebude nikdy sám.
  5. Vytrhne ho a obdaří ho slávou. Bůh tomuto člověku dopřeje zdar a úspěch.
  6. Nasytí ho vysokým věkem. Jeho zdar a úspěch bude dlouhodobý.
  7. Dá mu spatřit svou spásu. Bůh takového člověka učiní spolusvědkem jeho spásy, jak ve jeho životě tak v životě jiných lidí. Bůh mu dá dobro a použije si jej k činění dobra kolem sebe.

Vidíme, že Bůh svoje sliby graduje, navyšuje. Vidíme, že jako první nám slibuje, že nás vytáhne z průšvihu a uvede do bezpečí. Odpoví nám, ve chvíli soužení. Dá nám radu a tím nás vytáhne a postaví nás na cestu zdaru.Dá nám nový život. A tento úspěšný život bude dlouhodobý.
Plným vrcholem toho, co pro nás Bůh udělá je, že nás učiní spolu svědky Jeho záchrany. Budeme svědky toho, jak zachraňuje lidi kolem nás. Spatříme jeho velikost. Uvidíme jeho obětavé srdce v konkrétních životech jiných lidí. Spatříme Boha v akci.

2 podmínky

 Pokud chceme růst v poznání Boha  a vydat se na cestu spravedlivého úspěchu, pak nám 91.Žalm ukazuje dvě podmínky, které musíme splnit. První podmínkou je znát Jeho jméno. Druhou podmínkou je volat k NěmuVšimněme si, že jen ten, kdo zná Boží jméno a ví,  v jak k němu volat, bude zachráněn. Žalm 91 nám ukazuje, že znalost Božího jména je klíčem ke konkrétní záchraně. Znalost Božího jména je bránou do bezpečí. Poznání Božího jména je klíčem k záchraně z utrpení. Znát Boží jméno je prvním krokem na cestě k úspěšnému, spravedlivému životu a také klíčem k dlouhému životu. A v tom všem budeme vidět nejen svoji vlastní záchranu, ale Jeho záchranu životů jiných lidí. Ano, znalost Boha, Jeho charakteru, Jeho možností, Jeho schopností, Jeho vůle k činům je prvním a nejdůležitějším krokem proměny Tvého i mého života a zároveň i k proměně života druhých lidí skrze Tvoji spolupráci s Bohem.

Jak to viděli první učedníci?

Pojďme se podívat do Skutků apoštolu. Pojďme se podívat na impact Ježíšova jména. Pojďme se podívat, co apoštolové dělali skrze jméno Ježíš. Skrze Ježíšovo jméno, s použitím autority Ježíše Krista byli lidé uzdravování. V Ježíšově jméně, v souladu s Jeho vůlí a v Jeho autoritě a skrze Jeho sílu  byli lidé vysvobozováni z moci démonů. Ano, Ježíšovo jméno neříká pouze kdo Ježíš je, ale i to, co Ježíš dělá. Zázraky se dějí skrze víru v Jeho jméno. Skrze důvěru v to, že Ježíš udělá, to co slíbil. At se jedná o uzdravení či vysvobození.  Ve Skutcích najdeme i to, co stojí za Ježíšovým jménem. Uvidíme tam Jeho sílu, najdeme tam moc a autoritu, která plyne z Jeho jména. Ježíš tuto autoritu předal učedníkům skrze Své jméno. Slíbil jim, že s použitím Jeho jména se budou dít zázraky. Stejné zázraky, které viděli u Něj. Zázraky uzdravení a vysvobození. Nezapomeňme, že pokud jde o vysvobození, že démoni se třesou před Jeho jménem. Démoni se bojí Ježíšova jména. Protože při vyslovení Ježíšova jména, začne proudit Ježíšova síla a oni musí opustit těla lidí.

Co nás Ježíš učí o Jeho jménu?

 Ježíš nás učí, abychom mluvili, modlili se a jednali v Jeho jménu. Ale pokud nemáme představu o tom, co Jeho jméno znamená, pak je třeba abychom si v klidu přečetli Skutky apoštolů. Ve 4. kapitole najdeme, že celé město bylo naplněno Ježíšovým jménem. Celý Jeruzalém mluvil o Ježíši.  A v čem je síla Ježíšova jména? Ježíš nás učí v Matouši 18. kapitole 20. verši, že se musíme shromáždit v Jeho jménu. V Janovi  14. kapitole 13. a 14. verši nám říká, že se musíme modlit v Jeho jménu. Skutky apoštolů a Lukáš 24. kapitola 47. verš mluví o tom, že je třeba kázat v ježíšově jménu.  Matouš 16. kapitola 17. verš říká, že zlí duchové musí být vypuzení ve jménu Ježíš. Dále nám Ježíš v Matouši 16. kapitole 18. verši přikazuje pokládat ruce nemocné k jejich uzdravení.

Víme, jak používat Ježíšovo jméno?

 První církev věděla, co Jeho jméno znamená. Oni věděli, že veškerá moc je v Jeho jménu. Jeho jméno pro ně nebyla nějaká magická formule. Jeho jméno pro ně nebylo nějaké teoretické učení či teoretická fakta. Jeho jméno bylo pro ně velkou radostí, protože bylo plné Jeho síly a moci. Musíme se naučit přijmout všechno, co Jeho jméno v sobě obsahuje. Je třeba pochopit sílu Jeho jména, abychom mohli jednat v Jeho jménu. Je třeba si uvědomit, že když se modlíme v Jeho jménu, musíme znát hloubku Jeho jména. Musíme přesně vědět, o co prosíme. Je třeba přesně vědět,o co žádáme. A přitom si musíme být jisti tím, že vše o co žádáme je pouze a jedině možné skrze Jeho jméno. 
A Ty kdo hledáš uzdravení, musíš pochopit, že uzdravení je možné jen a jen v Jeho jméně. Uzdravení je možné pouze v mocném jménu Ježíš. Každý křesťan má právo použít Jeho jméno. Ve chvíli, kdy víme, co Jeho jméno znamená, co Jeho jméno dokáže a použijeme jej v našich prosbách, pak uvidíme Jeho sílu v tom co udělá. Tak tomu bylo v první církvi. A tak je tomu i dnes. Znát Jeho jméno, je znát Jeho moc, vůli a sílu a použít jej.

Překážka k uzdravení – Neznalost jeho jména

Je třeba mít jistotu toho, co je obsaženo v Jeho jménu. Znát privilegia, které přináší Jeho jméno. Znát sliby, které se naplní pouze a jen v Ježíšově jménu. A pokud tyto ježíšovy sliby, charakter a možnosti neznáme, pak jsme narazili na obrovskou překážkou na cestě k uzdravení. Musíme pochopit a přijmout to, co nás Bible učí o jménu Ježíš. Odhoďme tradici, odhoďme učení, které nevychází z Bible. A přivlastněme si vše, co Tobě i mně Bůh osobně zjeví, když čteme Jeho Slova. Očekávejme, ve chvíli kdy čteme Boží slovo, že nám Bůh odpoví a ukáže nám Svou spásu. A pokud tou spásou, záchrannou je uzdravení, pak si otevři Bibli, popros Ducha svatého, ať Tě vede k těm správným slovům, které jsou pro Tebe důležité v tuto chvíli. Spolehni se na Ducha svatého a dej mu čas a prostor, k tomu, aby Tě vedl Biblí a ukázal Ti to, co Ježíš pro Tebe chce, může a dokáže udělat. Nech se vést Duchem svatým. Očekávej, že Ti Bůh odpoví, jakým způsobem za použití Ježíšova jména přijmeš uzdravení. A když ti to ukáže, pak se těch slov drž a očekávej uzdravení ve jméně Ježíš.

Něco o nás:
Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam vedle odpuštění hříchů patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/